Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.atvalley.nl. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van www.atvalley.nl

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Intellectueel eigendom

@Valley behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen onder voorafgaande schriftelijke toestemmen.

Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van @Valley is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij @Valley.

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met @Valley te mogen claimen of te veronderstellen.

@Valley streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. @Valley aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van @Valley op deze pagina.

Neem hier contact met ons op over al uw vragen en opmerkingen.